جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 16 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 1
--- تماس گرفته شود 20 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 2
--- تماس گرفته شود 25 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 3
--- تماس گرفته شود 32 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 4
--- تماس گرفته شود 40 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 5
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 6
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 7
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 8
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 9
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 10
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 11
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست روکش دار سوپرقیکس --- 12
--- تماس گرفته شود 40 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 13
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 14
--- تماس گرفته شود 75 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 15
--- تماس گرفته شود 110 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 16
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 17
--- تماس گرفته شود 63 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 18
--- تماس گرفته شود 90 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 19
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست دوپایه سوپرقلیکس --- 20