جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 25 شاخه 6 متری Thickness: 1.9 Weight: 1.2 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 1
--- تماس گرفته شود 32 شاخه 6 متری Thickness: 2 Weight: 2 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 2
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 6 متری Thickness: 1.9 Weight: 2.9 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 3
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 6 متری Thickness: 2.4 Weight: 3.1 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 4
--- تماس گرفته شود 63 شاخه 6 متری Thickness: 3 Weight: 5.1 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 5
--- تماس گرفته شود 75 شاخه 6 متری Thickness: 3 Weight: 6.8 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 6
--- تماس گرفته شود 90 شاخه 6 متری Thickness: 3 Weight: 7 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 7
--- تماس گرفته شود 110 شاخه 6 متری Thickness: 3.2 Weight: 10 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 8
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 6 متری Thickness: 3.2 Weight: 12 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 9
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 6 متری Thickness: 4 Weight: 19 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 10
--- تماس گرفته شود 200 شاخه 6 متری Thickness: 4.9 Weight: 29.7 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 11
--- تماس گرفته شود 250 شاخه 6 متری Thickness: 6.2 Weight: 46 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 12
--- تماس گرفته شود 315 شاخه 6 متری Thickness: 7.7 Weight: 73 لوله پلیکا نیمه قوی رزاقی --- 13
--- تماس گرفته شود 32 شاخه 6 متری Thickness: 1.6 Weight: 1.5 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 14
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 6 متری Thickness: 2 Weight: 2 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 15
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 6 متری Thickness: 1.6 Weight: 2.4 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 16
--- تماس گرفته شود 63 شاخه 6 متری Thickness: 2 Weight: 3.1 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 17
--- تماس گرفته شود 75 شاخه 6 متری Thickness: 1.8 Weight: 3.6 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 18
--- تماس گرفته شود 75 شاخه 6 متری Thickness: 1.8 Weight: 3.6 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 19
--- تماس گرفته شود 90 شاخه 6 متری Thickness: 1.8 Weight: 4.3 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 20
--- تماس گرفته شود 110 شاخه 6 متری Thickness: 2.2 Weight: 6.4 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 21
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 6 متری Thickness: 2.5 Weight: 8.2 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 22
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 6 متری Thickness: 3.2 Weight: 13.3 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 23
--- تماس گرفته شود 200 شاخه 6 متری Thickness: 3.9 Weight: 20.5 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 24
--- تماس گرفته شود 250 شاخه 6 متری Thickness: 4.9 Weight: 31.2 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 25
--- تماس گرفته شود 315 شاخه 6 متری Thickness: 6.2 Weight: 49.8 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 26
--- تماس گرفته شود 400 شاخه 6 متری Thickness: 7.9 Weight: 80 لوله پلیکا معمولی رزاقی --- 27
--- تماس گرفته شود 400 شاخه 6 متری Thickness: 9.8 Weight: 120 لوله پلیکا قوی رزاقی --- 28
--- تماس گرفته شود 25 شاخه 6 متری Thickness: 2.3 Weight: 1.7 لوله پلیکا قوی رزاقی --- 29
--- تماس گرفته شود 32 شاخه 6 متری Thickness: 2.9 Weight: 2.7 لوله پلیکا قوی رزاقی --- 30