جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سه راه 45 درجه معمولی رزاقی --- 1
--- تماس گرفته شود 110 عدد - زانو 90 درجه معمولی رزاقی --- 2
--- تماس گرفته شود 110 عدد - زانو 45 درجه معمولی رزاقی --- 3
--- تماس گرفته شود 160 عدد - دریچه کلین اوت رزاقی --- 4
--- تماس گرفته شود 110 عدد - دریچه کلین اوت رزاقی --- 5
--- تماس گرفته شود 90 عدد - دریچه کلین اوت رزاقی --- 6
--- تماس گرفته شود 125 عدد - دریچه بازدید رزاقی --- 7
--- تماس گرفته شود 110 عدد - دریچه بازدید رزاقی --- 8
--- تماس گرفته شود 200*160*200 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 9
--- تماس گرفته شود 200*110*200 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 10
--- تماس گرفته شود 200 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 11
--- تماس گرفته شود 160*125*160 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 12
--- تماس گرفته شود 160*110*110 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 13
--- تماس گرفته شود 160 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 14
--- تماس گرفته شود 125*110*125 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 15
--- تماس گرفته شود 125 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 16
--- تماس گرفته شود 110*90*110 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 17
--- تماس گرفته شود 110*63*110 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 18
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 19
--- تماس گرفته شود 90*63*90 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 20
--- تماس گرفته شود 90 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 21
--- تماس گرفته شود 63 عدد - سه راه 45 درجه نیمه قوی رزاقی --- 22
--- تماس گرفته شود 200 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 23
--- تماس گرفته شود 160*110*160 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 24
--- تماس گرفته شود 160 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 25
--- تماس گرفته شود 125 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 26
--- تماس گرفته شود 110*63*110 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 27
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 28
--- تماس گرفته شود 90*63*90 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 29
--- تماس گرفته شود 90 عدد - سه راه 90 درجه نیمه قوی رزاقی --- 30