جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد M4 واشر تخت سوپر فیکس --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد M6 واشر تخت سوپر فیکس --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد M8 واشر تخت سوپر فیکس --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد M10 واشر تخت سوپر فیکس --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد M8 واشر تخت سوپر فیکس --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد M10 واشر تخت سوپر فیکس --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد M4 مهره سوپر فیکس --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد M6 مهره سوپر فیکس --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد M8 مهره سوپر فیکس --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد M10 مهره سوپر فیکس --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد - صفحه نصب عمودی سوپر فیکس U --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد - صفحه نصب افقی سوپر فیکس U --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد 2 متری سوپر فیکس تخت --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد 2 متری سوپر فیکس U --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد - سوپر فیکس M --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد - سرپوش سوپر فیکس U --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد - خم کن سوپر فیکس --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد M8 پیچ 7 سانتی متری سوپر فیکس --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد M4 پیچ 2.5 سانتی متری سوپر فیکس --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد M6 پیچ 2.5 سانتی متری سوپر فیکس --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد M8 پیچ 2.5 سانتی متری سوپر فیکس --- 21
--- تماس گرفته شود 100 سانتی متر عدد M8 پیج متری سوپر فیکس --- 22
--- تماس گرفته شود 100 سانتی متر عدد M10 پیج متری سوپر فیکس --- 23
--- تماس گرفته شود 10 سانتی متر عدد M8 پیج متری سوپر فیکس --- 24
--- تماس گرفته شود 10 سانتی متر عدد M10 پیج متری سوپر فیکس --- 25
--- تماس گرفته شود - عدد - پایه دیواری سوپر فیکس U --- 26
--- تماس گرفته شود - عدد - بست کمری 20 سانتی سوپر فیکس --- 27