جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست دیواری پلیران --- 1
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست دیواری پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 100 عدد - بست دیواری پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 70 عدد - بست دیواری پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست دیواری پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست سقفی --- 6
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست سقفی --- 7
--- تماس گرفته شود 100 عدد - بست سقفی --- 8
--- تماس گرفته شود 70 عدد - بست سقفی --- 9
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست سقفی --- 10
--- تماس گرفته شود 40 عدد - بست سقفی --- 11
--- تماس گرفته شود 50 عدد آبکاری شده کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 50 عدد - کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 50 عدد آبکاری شده کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 50 عدد - کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 160 عدد - دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 125 عدد - دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 100 عدد - دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 70 عدد - دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 50 عدد - دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 100 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 70 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 50 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 70 عدد - سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 70 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 70 عدد - سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران --- 30