جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 12 عدد MP-PI(M12) 313-326mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 1
--- تماس گرفته شود 10 عدد MP-PI(M12) 272-281mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M12) 242-253mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 3
--- تماس گرفته شود 8 عدد MP-PI(M12) 218-226mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 207-219mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 207-219mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 192-204mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 192-204mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 177-182mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 177-182mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 10
--- تماس گرفته شود 6 عدد MP-PI(M10) 162-170mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 11
--- تماس گرفته شود 6 عدد MP-PI(M8) 162-170mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 149-161mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 149-161mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 14
--- تماس گرفته شود 5 عدد MP-PI(M10) 135-143mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 15
--- تماس گرفته شود 5 عدد MP-PI(M8) 135-143mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 129-134mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 129-134mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 120-128mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 120-128mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 20
--- تماس گرفته شود 4 عدد MP-PI(M10) 107-115mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 21
--- تماس گرفته شود 4 عدد MP-PI(M8) 107-115mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M10) 99-105mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 23
--- تماس گرفته شود 3.1/2 عدد MP-PI(M8) 99-105mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 24
--- تماس گرفته شود 3.1/2 عدد MP-PI(M10) 87-92mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 25
--- تماس گرفته شود 3 عدد MP-PI(M8) 87-92mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 26
--- تماس گرفته شود 3 عدد MP-PI(M10) 81-87mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 27
--- تماس گرفته شود - عدد MP-PI(M8) 81-87mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 28
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد MP-PI(M10) 75-80mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 29
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد MP-PI(M8) 75-80mm بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی --- 30