جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود M8 عدد MQA-M8 نگهدارنده بست لوله هیلتی --- 1
--- تماس گرفته شود M10 عدد MQA-M10 نگهدارنده بست لوله هیلتی --- 2
--- تماس گرفته شود M12 عدد MQA-M12 نگهدارنده بست لوله هیلتی --- 3
--- تماس گرفته شود M8 عدد MM-S M8 نگهدارنده بست لوله هیلتی --- 4
--- تماس گرفته شود M10 عدد MM-S M10 نگهدارنده بست لوله هیلتی --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد MQW-4 نبشی 90 درجه هیلتی --- 6
--- تماس گرفته شود M8 عدد MM-A-90 نبشی 2 پیچ هیلتی --- 7
--- تماس گرفته شود M8 عدد MM-AH-90 نبشی 1 پیچ هیلتی --- 8
--- تماس گرفته شود M10 عدد MQN مهره مخصوص هیلتی --- 9
--- تماس گرفته شود M8 عدد MQM-M8 مهره بالدار هیلتی --- 10
--- تماس گرفته شود M10 عدد MQM-M10 مهره بالدار هیلتی --- 11
--- تماس گرفته شود -M12 عدد MQM-M12 مهره بالدار هیلتی --- 12
--- تماس گرفته شود M8 عدد MM-WN M8 مهره بالدار هیلتی --- 13
--- تماس گرفته شود M10 عدد MM-WN M10 مهره بالدار هیلتی --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد MM-AB مهاربند هیلتی --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد MQZ-E21 درپوش پروفیل هیلتی --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد MQZ-E41 درپوش پروفیل هیلتی --- 17
--- تماس گرفته شود 16 عدد MM-E16 درپوش پروفیل هیلتی --- 18
--- تماس گرفته شود 30 عدد MM-E30 درپوش پروفیل هیلتی --- 19
--- تماس گرفته شود 36 عدد MM-E36 درپوش پروفیل هیلتی --- 20
--- تماس گرفته شود 45 عدد MM-E45 درپوش پروفیل هیلتی --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد MQV-2/2 D-14 تکیه گاه پروفیل-سبک هیلتی --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد MQP-21-72 تکیه گاه پروفیل هیلتی --- 23
--- تماس گرفته شود 16 عدد MM-R-16 تکیه گاه پروفیل هیلتی --- 24
--- تماس گرفته شود 36 عدد MM-R-36 تکیه گاه پروفیل هیلتی --- 25
--- تماس گرفته شود 72 شاخه 6 متر MQ-72 پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی --- 26
--- تماس گرفته شود 45 شاخه 3 متر MM-C-45 پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی --- 27
--- تماس گرفته شود 41 شاخه 3 متر MQ-41 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی --- 28
--- تماس گرفته شود 41 شاخه 3 متر MQ-41D پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی --- 29
--- تماس گرفته شود 36 شاخه 3 متر MM-C-36 پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی --- 30