جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 1
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 2
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 3
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 4
--- تماس گرفته شود 1 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 5
--- تماس گرفته شود 1 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 6
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 7
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 8
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 9
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 10
--- تماس گرفته شود 2 عدد C-12 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 11
--- تماس گرفته شود 2 عدد C-12 بست معمولی بست ایران --- 12
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد E-14 بست معمولی بست ایران --- 13
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد E-14 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 14
--- تماس گرفته شود 3 عدد E-14 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 15
--- تماس گرفته شود 3 عدد E-14 بست معمولی بست ایران --- 16
--- تماس گرفته شود 4 عدد E-14 بست معمولی بست ایران --- 17
--- تماس گرفته شود 4 عدد E-14 روکش عایق بست معمولی بست ایران --- 18
--- تماس گرفته شود 5 عدد E-14 روکش عایق (مخصوص لوله های پلیمری ) بست معمولی بست ایران --- 19
--- تماس گرفته شود 5 عدد مخصوص لوله های پلیمری E-14 بست معمولی بست ایران --- 20
--- تماس گرفته شود 5 عدد F-15 بست معمولی بست ایران --- 21
--- تماس گرفته شود 5 عدد روکش عایق F-15 بست معمولی بست ایران --- 22
--- تماس گرفته شود 6 عدد روکش عایق F-15 بست معمولی بست ایران --- 23
--- تماس گرفته شود 6 عدد F-15 بست معمولی بست ایران --- 24
--- تماس گرفته شود 8 عدد F-15 بست معمولی بست ایران --- 25
--- تماس گرفته شود 8 عدد روکش عایق F-15 بست معمولی بست ایران --- 26
--- تماس گرفته شود 10 عدد روکش عایق F-15 بست معمولی بست ایران --- 27
--- تماس گرفته شود 10 عدد F-15 بست معمولی بست ایران --- 28
--- تماس گرفته شود 12 عدد F-15 بست معمولی بست ایران --- 29
--- تماس گرفته شود 12 عدد روکش عایق F-15 بست معمولی بست ایران --- 30