جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 1
--- تماس گرفته شود 2 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 5
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 6
--- تماس گرفته شود 1 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 7
--- تماس گرفته شود 1 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 8
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 9
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 10
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد روکش عایق K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 11
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد K-20 بست پایه کنتور شرگت گاز بست ایران --- 12
--- تماس گرفته شود 2 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 13
--- تماس گرفته شود 2 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 14
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 15
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 16
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 17
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 18
--- تماس گرفته شود 1 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 19
--- تماس گرفته شود 1 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 20
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 21
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 22
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد روکش عایق J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 23
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد J-19 بست پایه علم شرکت گاز بست ایران --- 24
--- تماس گرفته شود 12 عدد R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 25
--- تماس گرفته شود 12 عدد روکش عایق R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 26
--- تماس گرفته شود 10 عدد روکش عایق R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 27
--- تماس گرفته شود 10 عدد R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 28
--- تماس گرفته شود 8 عدد R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 29
--- تماس گرفته شود 8 عدد روکش عایق R-27 بست دوتکه آویز بست ایران --- 30