جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد سردنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل شیلنگ هاى مشعل گازوئیـل --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد PEX . EPDM شیلنگ هاى ماشین لباسشوئى --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ هاى فشارقوى آبگرمکن --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ هاى فشـارقـوى پکیـج و فـن کوئل --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ هاى شیردار فشارقوى پکیج و فـن کوئل --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى شاورى شیرآلات بهداشتى (کروم - مدل اسپانیایى) --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى شاورى شیرآلات بهداشتى (پولیش - مدل اسپانیایى) --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى شاورى شیرآلات بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى(فنرى موجدار طلایى - مدل سوئدى) --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى(فنرى موجدار طلایى - مدل سوئدى) --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى(فنرى موجدار پولیش - مدل سوئدى) --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (فنرى پولیش - مدل سوئدى) --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (ریزبافت کروم - مدل آلمانى) --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (ریزبافت طلایى - مدل آلمانى) --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (پولیش - مدل اسپانیایى) --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (پولیش - مدل اسپانیایى) --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (پولیش - مدل اسپانیایى) --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با رنگ استاتیک پودری (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با رنگ استاتیک پودری (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى طلایی (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد کونیک برنجى با آبکارى کروم (صاف و اورینگ دار) شیلنگ هاى سرویس بهداشتى (آنتى باکتریال - مدل ایتالیایى) --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق با استاندارد ملى ایران شیلنگ هاى رابط دوش (کروم و پولیش - مدل اسپانیایى) --- 23
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ های رابط افزایش طول --- 24
--- تماس گرفته شود - عدد مهـره و دنده برنجى اکستروژن با آبکارى نیکل شیلنگ هـاى مشعل گــاز --- 25
--- تماس گرفته شود - عدد PEX . EPDM شیلنگ هـاى شــاورى --- 26
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ هـاى سرخـم چپقـى --- 27
--- تماس گرفته شود - عدد بوش استیل304 و برنجى شیلنگ هـاى دوسـر مهـره --- 28
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ هـاى تک پـایـه (میله کوتاه / میله بلند) --- 29
--- تماس گرفته شود - عدد تیوپ داخلى مخصوص آب آشامیدنى مطابق استاندارد ملى ایران شیلنگ شیردار سرخـم چپقـى 1/2x 1/2 , 3/4 x 3/4 (13X19mm) --- 30