جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 6
--- تماس گرفته شود 8 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 7
--- تماس گرفته شود 10 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 8
--- تماس گرفته شود 12 عدد PIN 16 دو رو تراش فلنج گلودار مشهد --- 9
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 10
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 11
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 12
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 13
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 14
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 15
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 16
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 17
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 18
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 19
--- تماس گرفته شود 8 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 20
--- تماس گرفته شود 10 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 21
--- تماس گرفته شود 12 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 22
--- تماس گرفته شود 14 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 23
--- تماس گرفته شود 16 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 15 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 24
--- تماس گرفته شود 18 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 25 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 25
--- تماس گرفته شود 20 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 20 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 26
--- تماس گرفته شود 24 عدد PIN 16 یکرو تراش ضخامت: 25 میلیمتر فلنج گلودار مشهد --- 27
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PN 16 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 28
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد PN 16 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 29
--- تماس گرفته شود 1 عدد PN 16 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 30