جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 6
--- تماس گرفته شود 8 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 7
--- تماس گرفته شود 10 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 8
--- تماس گرفته شود 12 عدد دورو تراش کلاس 150 فلنج گلودار مشهد --- 9
--- تماس گرفته شود 1 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 15 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 10
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 20 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 11
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 20 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 12
--- تماس گرفته شود 2 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 20 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 13
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 20 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 14
--- تماس گرفته شود 3 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 15
--- تماس گرفته شود 4 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 16
--- تماس گرفته شود 5 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 17
--- تماس گرفته شود 6 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 18
--- تماس گرفته شود 8 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 19
--- تماس گرفته شود 10 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 25 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 20
--- تماس گرفته شود 12 عدد یکرو تراش کلاس 150 ضخامت: 30 میلی متر فلنج گلودار مشهد --- 21
--- تماس گرفته شود 2 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 22
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 23
--- تماس گرفته شود 3 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 24
--- تماس گرفته شود 4 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 25
--- تماس گرفته شود 6 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 26
--- تماس گرفته شود 5 عدد CLASS 150 فلنج گلودار جوشی ایرانی --- 27