جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 6
--- تماس گرفته شود 8 عدد F6-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر یکطرفه (خودکار) زبانه لاستیکی فاراب --- 7
--- تماس گرفته شود 2 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 8
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 9
--- تماس گرفته شود 3 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 10
--- تماس گرفته شود 4 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 11
--- تماس گرفته شود 5 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 12
--- تماس گرفته شود 6 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 13
--- تماس گرفته شود 8 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 14
--- تماس گرفته شود 10 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 15
--- تماس گرفته شود 12 عدد F6-PN16 آب سرد و گرم شیر یکطرفه (خودکار) زبانه فلزی فاراب --- 16
--- تماس گرفته شود 2 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 17
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 18
--- تماس گرفته شود 3 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 19
--- تماس گرفته شود 4 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 20
--- تماس گرفته شود 5 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 21
--- تماس گرفته شود 6 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 22
--- تماس گرفته شود 8 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 23
--- تماس گرفته شود 10 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 24
--- تماس گرفته شود 12 عدد F4-PN10 آب داغ شیر فلکه کشویی گرافیتی فاراب --- 25
--- تماس گرفته شود 2 عدد F4-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب --- 26
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد F4-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب --- 27
--- تماس گرفته شود 3 عدد F4-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب --- 28
--- تماس گرفته شود 4 عدد F4-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب --- 29
--- تماس گرفته شود 5 عدد F4-PN16 آب سرد و فاضلاب شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی فاراب --- 30