جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 3 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 1
--- تماس گرفته شود 4 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 2
--- تماس گرفته شود 5 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 3
--- تماس گرفته شود 6 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 4
--- تماس گرفته شود 8 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PN 10 فلنج کور ایرانی --- 7