جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 فلنج کور ایرانی --- 1
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 فلنج کور ایرانی --- 2
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 فلنج کور ایرانی --- 3
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 فلنج کور ایرانی --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 فلنج کور ایرانی --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد PN 16 فلنج کور ایرانی --- 6
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PN 16 فلنج کور ایرانی --- 7
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PN 16 فلنج کور ایرانی --- 8
--- تماس گرفته شود 8 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 9
--- تماس گرفته شود 6 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 10
--- تماس گرفته شود 5 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 11
--- تماس گرفته شود 4 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 12
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 13
--- تماس گرفته شود 2 عدد ضخامت: 20 میلی متر فلنج کور مشهد --- 14
--- تماس گرفته شود 8 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 15
--- تماس گرفته شود 6 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 16
--- تماس گرفته شود 5 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 17
--- تماس گرفته شود 4 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 18
--- تماس گرفته شود 3 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 19
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 20
--- تماس گرفته شود 2 عدد ضخامت: 15 میلی متر فلنج کور مشهد --- 21