جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد ضخامت 8 میلیمتر فلنج سیاه داخل دنده ایرانی --- 6