جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 8
--- تماس گرفته شود 4 عدد - مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 9
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 10
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 11
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 12
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 13
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 14
--- تماس گرفته شود 2 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 15
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 16
--- تماس گرفته شود 3 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 17
--- تماس گرفته شود 4 عدد - مغزی گالوانیزه جورج فیشر +GF+ سوئیس --- 18
--- تماس گرفته شود 3/4 * 1/2 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 19
--- تماس گرفته شود 1*1/2 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 20
--- تماس گرفته شود 1*3/4 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 21
--- تماس گرفته شود 1.1/4*3/4 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 22
--- تماس گرفته شود 1.1/4*1 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 23
--- تماس گرفته شود 1.1/2*1/2 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 24
--- تماس گرفته شود 1.1/2*3/4 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 25
--- تماس گرفته شود 1.1/2*1 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 26
--- تماس گرفته شود 1.1/2*1.1/4 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 27
--- تماس گرفته شود 2*1/2 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 28
--- تماس گرفته شود 2*3/4 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 29
--- تماس گرفته شود 2*1 عدد - سه راه تبدیل گالوانیزه +GF+ جورج فیشر سوئیس --- 30