جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 1
--- تماس گرفته شود 1 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 4
--- تماس گرفته شود 2 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 5
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 6
--- تماس گرفته شود 3 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 7
--- تماس گرفته شود 4 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 8
--- تماس گرفته شود 5 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 9
--- تماس گرفته شود 6 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 10
--- تماس گرفته شود 8 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 11
--- تماس گرفته شود 10 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 12
--- تماس گرفته شود 12 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 13
--- تماس گرفته شود 14 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 14
--- تماس گرفته شود 16 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 15
--- تماس گرفته شود 18 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 16
--- تماس گرفته شود 20 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 17
--- تماس گرفته شود 24 عدد (لبه 40) CLASS 150 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 18