جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 1
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 3
--- تماس گرفته شود 2 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 5
--- تماس گرفته شود 3 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 6
--- تماس گرفته شود 4 عدد CLASS 150 فلنج ساکت ولد ملسی --- 7