جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 40,000 3/4 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 1
--- 90,000 1/2 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 8
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 9
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 10
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 11
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 12
--- تماس گرفته شود 8 عدد (8سوراخ) PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 13
--- تماس گرفته شود 10 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 14
--- تماس گرفته شود 12 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 15
--- تماس گرفته شود 14 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 16
--- تماس گرفته شود 16 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 17
--- تماس گرفته شود 18 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 18
--- تماس گرفته شود 20 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 19
--- تماس گرفته شود 24 عدد PIN 16 Melesi فلنج گلودار ملسی --- 20