جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود "3/4 شاخه 6 متر Thickness:2mm Weight:8Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 1
--- تماس گرفته شود "1 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm Weight:12Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 2
--- تماس گرفته شود "1.1/4 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm Weight:15.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 3
--- تماس گرفته شود "1.1/2 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm Weight:17.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 4
--- تماس گرفته شود "2 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm Weight:23Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 5
--- تماس گرفته شود "2.1/2 شاخه 6 متر Thickness:3.30mm Weight:35.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 6
--- تماس گرفته شود "3 شاخه 6 متر Thickness:3mm Weight:40Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 7
--- تماس گرفته شود "4 شاخه 6 متر Thickness:3mm Weight:50Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 8