جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود "1/2 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm-Weight:7.8Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 1
--- تماس گرفته شود "3/4 شاخه 6 متر Thickness:2.5mm-Weight:9.8Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 2
--- تماس گرفته شود "1 شاخه 6 متر Thickness:2.8mm-Weight:13.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 3
--- تماس گرفته شود "1.1/4 شاخه 6 متر Thickness:2.8mm-Weight:17.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 4
--- تماس گرفته شود "1.1/2 شاخه 6 متر Thickness:2.8mm-Weight:19.8Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 5
--- تماس گرفته شود "2 شاخه 6 متر Thickness:2.8mm-Weight:24.5Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 6
--- تماس گرفته شود "2.1/2 شاخه 6 متر Thickness:3.30mm-Weight:36Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 7
--- تماس گرفته شود "3 شاخه 6 متر Thickness:4mm-Weight:52Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 8
--- تماس گرفته شود "4 شاخه 6 متر Thickness:4mm-Weight:67Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 9
--- تماس گرفته شود "5 شاخه 6 متر Thickness:4mm-Weight:83Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 10
--- تماس گرفته شود "6 شاخه 6 متر Thickness:4.2mm-Weight:104Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سنگین سپنتا --- 11