جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 14 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 1
--- تماس گرفته شود 12 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 2
--- تماس گرفته شود 10 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 3
--- تماس گرفته شود 8 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 4
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 5
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 6
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 8
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 9
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 10
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 11
--- تماس گرفته شود 14 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 12
--- تماس گرفته شود 12 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 13
--- تماس گرفته شود 10 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 14
--- تماس گرفته شود 8 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 15
--- تماس گرفته شود 6 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 16
--- تماس گرفته شود 5 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 17
--- تماس گرفته شود 4 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 18
--- تماس گرفته شود 3 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 19
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 20
--- تماس گرفته شود 2 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 21
--- تماس گرفته شود 1 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) گیربکسی میراب --- 22
--- تماس گرفته شود 6 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 23
--- تماس گرفته شود 5 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 24
--- تماس گرفته شود 4 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 25
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 26
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 27
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 28
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 29
--- تماس گرفته شود 8 عدد PN10 شیر پروانه ای بدون فلنج (ویفری) اهرمی میراب --- 30