جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 110 عدد - رایزر سیفون پوش فیت سوپردرین --- 1
--- تماس گرفته شود 50 عدد - رایزر سیفون پوش فیت سوپردرین --- 2
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سیفون پوش فیت سوپردرین --- 3
--- تماس گرفته شود 75 عدد - سیفون پوش فیت سوپردرین --- 4
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سیفون پوش فیت سوپردرین --- 5
--- تماس گرفته شود 40*50*40 عدد - زانو رابط دوبل سیفون پوش فیت سوپردرین --- 6
--- تماس گرفته شود 50*50 عدد - زانو رابط سیفون پوش فیت سوپردرین --- 7
--- تماس گرفته شود 50*40 عدد - زانو رابط سیفون پوش فیت سوپردرین --- 8
--- تماس گرفته شود 160 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 9
--- تماس گرفته شود 125 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 10
--- تماس گرفته شود 110 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 11
--- تماس گرفته شود 75 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 12
--- تماس گرفته شود 50 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 13
--- تماس گرفته شود 40 عدد - درپوش پوش فیت سوپردرین --- 14
--- تماس گرفته شود 160 عدد - سه راه بازدید پوش فیت سوپردرین --- 15
--- تماس گرفته شود 125 عدد - سه راه بازدید پوش فیت سوپردرین --- 16
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سه راه بازدید پوش فیت سوپردرین --- 17
--- تماس گرفته شود 75 عدد - سه راه بازدید پوش فیت سوپردرین --- 18
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سه راه بازدید پوش فیت سوپردرین --- 19
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سوکت بلند پوش فیت سوپردرین --- 20
--- تماس گرفته شود 75 عدد - سوکت بلند پوش فیت سوپردرین --- 21
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سوکت بلند پوش فیت سوپردرین --- 22
--- تماس گرفته شود 40 عدد - سوکت بلند پوش فیت سوپردرین --- 23
--- تماس گرفته شود 110 عدد - سوکت رابط پوش فیت سوپردرین --- 24
--- تماس گرفته شود 75 عدد - سوکت رابط پوش فیت سوپردرین --- 25
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سوکت رابط پوش فیت سوپردرین --- 26
--- تماس گرفته شود 110*75 عدد - تبدیل کوتاه پوش فیت سوپردرین --- 27
--- تماس گرفته شود 110*50 عدد - تبدیل کوتاه پوش فیت سوپردرین --- 28
--- تماس گرفته شود 75*50 عدد - تبدیل کوتاه پوش فیت سوپردرین --- 29
--- تماس گرفته شود 160*125 عدد - تبدیل پوش فیت سوپردرین --- 30