جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 1
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 3
--- تماس گرفته شود 2 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 4
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 5
--- تماس گرفته شود 3 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 6
--- تماس گرفته شود 4 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 7
--- تماس گرفته شود 5 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 8
--- تماس گرفته شود 6 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 9
--- تماس گرفته شود 8 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 10
--- تماس گرفته شود 10 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 11
--- تماس گرفته شود 12 عدد ضخامت: 20 میلی متر PIN 16 فلنج اسلیپون مشهد --- 12