جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 2
--- تماس گرفته شود 3 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 3
--- تماس گرفته شود 4 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 4
--- تماس گرفته شود 5 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 5
--- تماس گرفته شود 6 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 6
--- تماس گرفته شود 8 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 7
--- تماس گرفته شود 10 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 8
--- تماس گرفته شود 12 عدد CIM 3739B-PN 16- 10 to 120 c شیربالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا --- 9