جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد PIN 20 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد PIN 20 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 8
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 9
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 10
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 11
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 12
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 13
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 – 0 to 200cc شیرفلکه کشویی برنجی کیز ایران --- 14
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 15
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 16
--- تماس گرفته شود 1 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 17
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 18
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 19
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 20
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 21
--- تماس گرفته شود 2 عدد PIN 16 – 0 to 200c شیر یکطرفه فنری برنجی کیز ایران --- 22
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد PIN 16 – 0 to 150c شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران --- 23
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 24
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 25
--- تماس گرفته شود 1 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 26
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 27
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 28
--- تماس گرفته شود 2 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 29
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - شیر یکطرفه (خودکار) برنجی پیمانی --- 30