جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود DN8-T1 عدد - یدکی مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد کروم یدکی مجموعه ی دورپوش سوپروالو سوپرپایپ --- 2
--- تماس گرفته شود DN8 عدد جفت یدکی رینگ تفلون --- 3
--- تماس گرفته شود 1/2 * 16 عدد اتصالات ماسوره ای مهره ماسوره سوپرپایپ --- 4
--- تماس گرفته شود 3/4 * 16 عدد - مهره ماسوره سوپرپایپ --- 5
--- تماس گرفته شود 1/2 * 20 عدد - مهره ماسوره سوپرپایپ --- 6
--- تماس گرفته شود 3/4 * 20 عدد - مهره ماسوره سوپرپایپ --- 7
--- تماس گرفته شود 3/4 * 25 عدد - مهره ماسوره سوپرپایپ --- 8
--- تماس گرفته شود 1*25 عدد - مهره ماسوره سوپرپایپ --- 9
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مغزی سوپرپایپ --- 10
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مغزی سوپرپایپ --- 11
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مغزی سوپرپایپ --- 12
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مغزی رابط سوپرپایپ --- 13
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مغزی رابط سوپرپایپ --- 14
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مغزی رابط سوپرپایپ --- 15
--- تماس گرفته شود 40 عدد - مغزی بلند سوپرپایپ --- 16
--- تماس گرفته شود 50 عدد - مغزی بلند سوپرپایپ --- 17
--- تماس گرفته شود 60 عدد - مغزی بلند سوپرپایپ --- 18
--- تماس گرفته شود 70 عدد - مغزی بلند سوپرپایپ --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد کروم مات مجموعه ی دورپوش سوپروالو سوپرپایپ --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد کروم مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد کروم مات مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد سفید مجموعه ی دورپوش دوبل سوپروالو سوپرپایپ --- 23
--- تماس گرفته شود 16 متر کلاف 200 متری لوله 2+ سوپرپایپ --- 24
--- تماس گرفته شود 20 متر کلاف 150 متری لوله 2+ سوپرپایپ --- 25
--- تماس گرفته شود 25 متر کلاف 100 متری لوله 2+ سوپرپایپ --- 26
--- تماس گرفته شود 32 متر کلاف 50 متری لوله 2+ سوپرپایپ --- 27
--- تماس گرفته شود 40 متر - لوله سوپرپایپ --- 28
--- تماس گرفته شود 50 متر - لوله سوپرپایپ --- 29
--- تماس گرفته شود 63 متر - لوله سوپرپایپ --- 30