جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 28,400,000 10 عدد PN10.GG25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا --- 1
--- 8,180,000 4 عدد PN10.GG25 شیر فلکه کشویی زبانه فلزی وگ ایران بی همتا --- 2
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد طرح جدید شیر سوئیچی کوپلی نیوپایپ --- 3
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ --- 4
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - شیر سوئیچی توپیچ کوپلی نیوپایپ --- 5
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر سوئیچی روپیچ توپیچ نیوپایپ --- 6
--- تماس گرفته شود 1 عدد تمام برنز شیر یکطرفه توپیچ روپیچ نیوپایپ --- 7
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد تمام برنز شیر یکطرفه توپیچ روپیچ نیوپایپ --- 8
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد - شیر شبکه روپیچ کوپلی نیوپایپ --- 9
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر شبکه دوسرروپیچ نیوپایپ --- 10
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - شیر شبکه روپیچ رزوه ایی و کوپلی نیوپایپ --- 11
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ --- 12
--- تماس گرفته شود 1 عدد تمام برنز شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ --- 13
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد تمام برنز شیر شبکه دو سر روپیچ نیوپایپ --- 14
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ --- 15
--- تماس گرفته شود 20 عدد - شیر قطع و وصل دوسر کوپلی نیوپایپ --- 16
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد تمام برنز شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ --- 18
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد تمام برنز شیر قطع و وصل دوسر روپیچ نیوپایپ --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد - محفظه تلسکوپی نیوپایپ --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد - پایه شیر قطع و وصل پلیمری نیوپایپ --- 21
--- تماس گرفته شود 32 عدد - فک و قالب نیوپایپ --- 22
--- تماس گرفته شود 25 عدد - فک و قالب نیوپایپ --- 23
--- تماس گرفته شود 20 عدد - فک و قالب نیوپایپ --- 24
--- تماس گرفته شود 16 عدد - فک و قالب نیوپایپ --- 25
--- تماس گرفته شود MM32-MM16 عدد - جعبه فک و قالب نیوپایپ --- 26
--- تماس گرفته شود MM75-MM63 عدد - فک پرس نیوپایپ --- 27
--- تماس گرفته شود MM50-MM40 عدد - فک پرس نیوپایپ --- 28
--- تماس گرفته شود MM63 عدد - قالب نیوپایپ --- 29
--- تماس گرفته شود MM50 عدد - قالب نیوپایپ --- 30