جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - والو یکطرفه توپیچ نیوپایپ --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - والو یکطرفه توپیچ نیوپایپ --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد بهمراه شیر تخلیه والو هواگیری کامل نیوپایپ --- 3
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - والو هواگیری با ورودی نیوپایپ --- 4
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد ربع گرد والو ورودی رادیاتور نیوپایپ --- 5
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - والو ورودی رادیاتور نیوپایپ --- 6
--- تماس گرفته شود 1 عدد - والو کنار گذر (بای پس) نیوپایپ --- 7
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد آبی و قرمز SGP والو کلکتوری یکسر مغزی نیوپایپ --- 8
--- تماس گرفته شود 16*1/2 عدد آبی و قرمز SGP والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ --- 9
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد آبی و قرمز SGP والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ --- 10
--- تماس گرفته شود 20*3/4 عدد آبی و قرمز SGP والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ --- 11
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد آبی و قرمز SGP والو کلکتوری یکسر کوپلی نیوپایپ --- 12
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ایی والو کلکتوری نیوپایپ --- 13
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی با دسته پروانه ایی والو کلکتوری نیوپایپ --- 14
--- تماس گرفته شود 16*1/2 عدد با دسته پروانه ای والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 15
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد با دسته پروانه ای والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 16
--- تماس گرفته شود 20*3/4 عدد با دسته پروانه ایی والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 17
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد با دسته پروانه ایی والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 18
--- تماس گرفته شود 25*1 عدد با دسته پروانه ایی والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 19
--- تماس گرفته شود 32*1 عدد با دسته پروانه ایی والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 20
--- تماس گرفته شود 25*1 عدد آبی و قرمز والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 21
--- تماس گرفته شود 32*1 عدد - والو کلکتوری کوپلی نیوپایپ --- 22
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد با دسته پروانه ای(توپی بزرگ) والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ --- 23
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد آبی و قرمز والو کلکتوری توپیچ روپیچ نیوپایپ --- 24
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - والو غیر گازی (نافی بند) نیوپایپ --- 25
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - والو غیر گازی (نافی بند) نیوپایپ --- 26
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد آبی و قرمز والو زانویی کوپلی نیوپایپ --- 27
--- تماس گرفته شود 25*1 عدد آبی و قرمز والو زانویی کوپلی نیوپایپ --- 28
--- تماس گرفته شود 32*1 عدد آبی و قرمز والو زانویی کوپلی نیوپایپ --- 29
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد دبی 15 والو دوسر روپیچ نیوپایپ --- 30