جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 8
--- تماس گرفته شود 4 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 9
--- تماس گرفته شود 5 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 10
--- تماس گرفته شود 6 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 11
--- تماس گرفته شود 8 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 12
--- تماس گرفته شود 10 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 13
--- تماس گرفته شود 12 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 14
--- تماس گرفته شود 14 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 15
--- تماس گرفته شود 16 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 16
--- تماس گرفته شود 18 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 17
--- تماس گرفته شود 20 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 18
--- تماس گرفته شود 24 عدد - گپ رده 40 بنکن --- 19
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 20
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 21
--- تماس گرفته شود 1 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 22
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 23
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 24
--- تماس گرفته شود 2 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 25
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 26
--- تماس گرفته شود 3 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 27
--- تماس گرفته شود 4 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 28
--- تماس گرفته شود 5 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 29
--- تماس گرفته شود 6 عدد - سه راه رده 40 بنکن --- 30