جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - بنکنSGP سه راه --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - بنکنSGP سه راه --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد - بنکنSGP سه راه --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - بنکنSGP سه راه --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - بنکنSGP سه راه --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد - بنکنSGP سه راه --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - بنکنSGP سه راه --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد - بنکنSGP سه راه --- 8
--- تماس گرفته شود 4 عدد - بنکنSGP سه راه --- 9
--- تماس گرفته شود 5 عدد - بنکنSGP سه راه --- 10
--- تماس گرفته شود 6 عدد - بنکنSGP سه راه --- 11
--- تماس گرفته شود 8 عدد - بنکنSGP سه راه --- 12
--- تماس گرفته شود 10 عدد - بنکنSGP سه راه --- 13
--- تماس گرفته شود 12 عدد - بنکنSGP سه راه --- 14
--- تماس گرفته شود 14 عدد - بنکنSGP سه راه --- 15
--- تماس گرفته شود 16 عدد - بنکنSGP سه راه --- 16
--- تماس گرفته شود 18 عدد - بنکنSGP سه راه --- 17
--- تماس گرفته شود 20 عدد - بنکنSGP سه راه --- 18
--- تماس گرفته شود 24 عدد - بنکنSGP سه راه --- 19
--- تماس گرفته شود 10*2 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 20
--- تماس گرفته شود 10*2.1/2 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 21
--- تماس گرفته شود 10*3 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 22
--- تماس گرفته شود 10*4 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 23
--- تماس گرفته شود 10*5 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 24
--- تماس گرفته شود 10*6 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 25
--- تماس گرفته شود 10*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 26
--- تماس گرفته شود 12*4 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 27
--- تماس گرفته شود 12*5 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 28
--- تماس گرفته شود 12*6 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 29
--- تماس گرفته شود 12*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 30