جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 24*20 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 1
--- تماس گرفته شود 24*18 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 2
--- تماس گرفته شود 24*16 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 3
--- تماس گرفته شود 24*14 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 4
--- تماس گرفته شود 24*12 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 5
--- تماس گرفته شود 24*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 6
--- تماس گرفته شود 20*18 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 7
--- تماس گرفته شود 20*16 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 8
--- تماس گرفته شود 20*14 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 9
--- تماس گرفته شود 20*12 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 10
--- تماس گرفته شود 20*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 11
--- تماس گرفته شود 20*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 12
--- تماس گرفته شود 18*16 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 13
--- تماس گرفته شود 18*14 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 14
--- تماس گرفته شود 18*12 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 15
--- تماس گرفته شود 18*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 16
--- تماس گرفته شود 18*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 17
--- تماس گرفته شود 16*14 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 18
--- تماس گرفته شود 16*12 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 19
--- تماس گرفته شود 16*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 20
--- تماس گرفته شود 16*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 21
--- تماس گرفته شود 16*6 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 22
--- تماس گرفته شود 14*12 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 23
--- تماس گرفته شود 14*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 24
--- تماس گرفته شود 14*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 25
--- تماس گرفته شود 14*6 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 26
--- تماس گرفته شود 12*10 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 27
--- تماس گرفته شود 12*8 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 28
--- تماس گرفته شود 12*6 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 29
--- تماس گرفته شود 12*5 عدد - بنکنSGP سه راه تبدیل --- 30