جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 12 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 1
--- تماس گرفته شود 14 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 2
--- تماس گرفته شود 16 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 3
--- تماس گرفته شود 18 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 4
--- تماس گرفته شود 20 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 5
--- تماس گرفته شود 24 عدد - بنکنSTDزانو 90 درجه --- 6
--- تماس گرفته شود 12 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 7
--- تماس گرفته شود 14 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 8
--- تماس گرفته شود 16 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 9
--- تماس گرفته شود 18 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 10
--- تماس گرفته شود 20 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 11
--- تماس گرفته شود 24 عدد - بنکنSTDزانو 45 درجه --- 12
--- تماس گرفته شود 12 عدد - بنکنSTD گپ --- 13
--- تماس گرفته شود 14 عدد - بنکنSTD گپ --- 14
--- تماس گرفته شود 16 عدد - بنکنSTD گپ --- 15
--- تماس گرفته شود 18 عدد - بنکنSTD گپ --- 16
--- تماس گرفته شود 20 عدد - بنکنSTD گپ --- 17
--- تماس گرفته شود 24 عدد - بنکنSTD گپ --- 18
--- تماس گرفته شود 14*6 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 19
--- تماس گرفته شود 14*8 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 20
--- تماس گرفته شود 14*10 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 21
--- تماس گرفته شود 14*12 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 22
--- تماس گرفته شود 16*6 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 23
--- تماس گرفته شود 16*8 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 24
--- تماس گرفته شود 16*10 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 25
--- تماس گرفته شود 16*12 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 26
--- تماس گرفته شود 16*14 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 27
--- تماس گرفته شود 18*6 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 28
--- تماس گرفته شود 18*8 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 29
--- تماس گرفته شود 18*10 عدد - بنکنSTD سه راه تبدیل --- 30