جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 6
--- تماس گرفته شود 1 عدد - شیر گازی برنجی امین --- 7