جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1.1/2*2 جفت 1.1/2 ته نازلی هیدرانت اریا کوپلینگ --- 1
--- تماس گرفته شود 2.1/2*2 جفت 2.1/2 ته نازلی هیدرانت اریا کوپلینگ --- 2
--- تماس گرفته شود 1 جفت - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/2 جفت - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 4
--- تماس گرفته شود 2 جفت - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 5
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 6
--- تماس گرفته شود 3 جفت - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 7
--- تماس گرفته شود 4 جفت - هیدرانت اریا کوپلینگ --- 8
--- تماس گرفته شود 1 عدد بدون دنباله نازل شیر دار فلزی اریا کوپلینگ --- 9
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد 1.1/2با هیدرانت ته نازلی نازل شیر دار فلزی اریا کوپلینگ --- 10
--- تماس گرفته شود 1 عدد بدون دنباله نازل شیر دار اریا کوپلینگ --- 11
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد 1.1/2با هیدرانت ته نازلی نازل شیر دار اریا کوپلینگ --- 12
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد 1.1/2با هیدرانت ته نازلی نازل ساده اریا کوپلینگ --- 13
--- تماس گرفته شود 1*1.1/2 جفت - کوپلینگ تبدیلی اریا کوپلینگ --- 14
--- تماس گرفته شود 3/4 * 1.1/2 جفت - کوپلینگ تبدیلی اریا کوپلینگ --- 15
--- تماس گرفته شود 1 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 16
--- تماس گرفته شود 1.1/2 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 17
--- تماس گرفته شود 2 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 18
--- تماس گرفته شود 2.1/2 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 19
--- تماس گرفته شود 3 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 20
--- تماس گرفته شود 4 جفت - کوپلینگ اریا کوپلینگ --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی اریا با سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی – 20 متر شیلنگ فشار قوی 15 – 45 بار اریا – شیلنگ رابط هوزریلی استلنس استیل اریا دارای غلاف های پرسی استیل با اتصالات تمام برنجی در دو سر به طول 50 سانتی متر قرقره هوزریل داخل جهبه اریا کوپلینگ --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی اریا با شفت یک تکه ابکاری شده قرقره فایرباکس داخل جعبه اریا کوپلینگ --- 23
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - شیرفلکه اتش نشانی اریا کوپلینگ --- 24
--- تماس گرفته شود 1 عدد - شیرفلکه اتش نشانی اریا کوپلینگ --- 25
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - شیرفلکه اتش نشانی اریا کوپلینگ --- 26
--- تماس گرفته شود 2 عدد - شیرفلکه اتش نشانی اریا کوپلینگ --- 27
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - دنباله اریا کوپلینگ --- 28
--- تماس گرفته شود 1 عدد - دنباله اریا کوپلینگ --- 29
--- تماس گرفته شود 1 جفت با زنجیر کامل درپوش هیدرانت اریا کوپلینگ --- 30