جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 2
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 5
--- تماس گرفته شود 2 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 7
--- تماس گرفته شود 3 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 8
--- تماس گرفته شود 4 عدد - مهره ماسوره گالوالیزه مک چین MECH --- 9
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 10
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 11
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 12
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 13
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 14
--- تماس گرفته شود 2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 15
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 16
--- تماس گرفته شود 3 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 17
--- تماس گرفته شود 4 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 18
--- تماس گرفته شود 5 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 19
--- تماس گرفته شود 3/4 * 1/2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 20
--- تماس گرفته شود 1*1/2 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 21
--- تماس گرفته شود 1*3/4 عدد - مغزی گالوالیزه مک چین MECH --- 22
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 23
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 24
--- تماس گرفته شود 1 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 25
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 26
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 27
--- تماس گرفته شود 2 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 28
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 29
--- تماس گرفته شود 3 عدد - سراه گالوانیزه مک چین MECH --- 30