جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 1
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 2
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 4
--- تماس گرفته شود 2 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 5
--- تماس گرفته شود 2.1/2 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 6
--- تماس گرفته شود 3 عدد - مهره ماسوره سیاه مک چین --- 7
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - مغزی سیاه مک چین --- 8
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - مغزی سیاه مک چین --- 9
--- تماس گرفته شود 1 عدد - مغزی سیاه مک چین --- 10
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - مغزی سیاه مک چین --- 11
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - مغزی سیاه مک چین --- 12
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - سه راه سیاه مک چین --- 13
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - سه راه سیاه مک چین --- 14
--- تماس گرفته شود 1 عدد - سه راه سیاه مک چین --- 15
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 16
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 17
--- تماس گرفته شود 1 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 18
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 19
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 20
--- تماس گرفته شود 2 عدد - زانو 90 درجه سیاه مک چین --- 21
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - روپیچ سیاه مک چین --- 22
--- تماس گرفته شود 1 عدد - روپیچ سیاه مک چین --- 23
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 24
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 25
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 26
--- تماس گرفته شود 1 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 27
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 28
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - چپقی سیاه مک چین --- 29
--- تماس گرفته شود 3/4 * 1/2 عدد - تبدیل سیاه مک چین --- 30