جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 * 1/2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 * 3/4 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 1*1 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4*1.1/4 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2*1.1/2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود 2*2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 6
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران --- 7
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 8
--- تماس گرفته شود 63 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 9
--- تماس گرفته شود 75 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 10
--- تماس گرفته شود 90 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 11
--- تماس گرفته شود 110 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 200 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 250 شاخه 6 متری PN5 لوله پلی اتلین پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 63 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 75 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 90 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 110 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 200 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 250 شاخه 6 متری PN6 لوله پلی اتلین پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 20 شاخه 6 متری PN10 لوله پلی اتلین پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 25 شاخه 6 متری PN10 لوله پلی اتلین پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 32 شاخه 6 متری PN10 لوله پلی اتلین پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 6 متری PN10 لوله پلی اتلین پلیران --- 30