جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 200 عدد - زانو 45 درجه پوش فیت پلیران --- 1
--- تماس گرفته شود 40 عدد - زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 16 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار زانو 16 پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود 16 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار بست انتهایی پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود 16*16*16 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار سراه 16 پلیران --- 6
--- تماس گرفته شود 16*16 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار رابط 16 پلیران --- 7
--- تماس گرفته شود 1/2*1/2 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار انشعاب 16 پلیران --- 8
--- تماس گرفته شود 16*1/2 عدد اتصالات ویژه ابیاری تحت فشار انشعاب 16 پلیران --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد وسایل پخش آب دریپر روی خط قابل تنظیم دوطرفه پلیران --- 10
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد وسایل پخش آب آبفشان پلیران --- 11
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد وسایل پخش آب شیر انشعاب پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 2*2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 1.1/2*1.1/2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 1.1/4*1.1/4 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 1*1 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 3/4 * 3/4 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 1/2 * 1/2 عدد - مغزی پیچی پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 250*4 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 250*3 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 250*2 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 250*1.1/2 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 250*1 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 250*3/4 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 250*1/2 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 200*4 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 200*3 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 200*2 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 200*1.1/2 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 200*1 عدد 6پیچ کمربند پیچی پلیران --- 30