جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 1
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 40 عدد 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود 40 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 6
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 7
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 8
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 9
--- تماس گرفته شود 50 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 10
--- تماس گرفته شود 70 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 11
--- تماس گرفته شود 70 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 70 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 70 شاخه 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 70 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 100 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 100 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 100 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 100 شاخه 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 100 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 125 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 30 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 50 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 100 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 200 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 160 شاخه 300 سانتی متر لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیران --- 30