جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 125 عدد - لوله بر چند منظوره --- 1
--- تماس گرفته شود 125 عدد - استاپر پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 100 عدد - استاپر پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 70 عدد - استاپر پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد - آچار تسمه پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد - کونیک کن پلیران --- 6
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سیفون سوکت دار پوش فیت پلیران --- 7
--- تماس گرفته شود 50 عدد - رابط بوگیر پوش فیت پلیران --- 8
--- تماس گرفته شود 50 عدد آبکاری شده کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران --- 9
--- تماس گرفته شود 50 عدد - کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران --- 10
--- تماس گرفته شود 50 عدد آبکاری شده کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران --- 11
--- تماس گرفته شود 50 عدد - کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 100 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 70 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 50 عدد - عصایی پشت بام پوش فیت پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 100 عدد - رایزر سیفون پوش فیت پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 50 عدد - رایزر سیفون پوش فیت پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 160 عدد - سیفون بازدید پوش فیت پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 125 عدد - سیفون بازدید پوش فیت پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون بازدید پوش فیت پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 70 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 100 عدد - سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 70 عدد - سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 50 عدد - سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 160 عدد - درپوش تست پوش فیت پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 125 عدد - درپوش تست پوش فیت پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 100 عدد - درپوش تست پوش فیت پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 70 عدد - درپوش تست پوش فیت پلیران --- 30