جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 315 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 1
--- تماس گرفته شود 315 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 2
--- تماس گرفته شود 250 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 3
--- تماس گرفته شود 250 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 4
--- تماس گرفته شود 225 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 5
--- تماس گرفته شود 225 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 6
--- تماس گرفته شود 200 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 7
--- تماس گرفته شود 200 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 8
--- تماس گرفته شود 180 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 9
--- تماس گرفته شود 180 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 10
--- تماس گرفته شود 160 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 11
--- تماس گرفته شود 160 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 12
--- تماس گرفته شود 140 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 13
--- تماس گرفته شود 140 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 14
--- تماس گرفته شود 125 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 15
--- تماس گرفته شود 125 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 16
--- تماس گرفته شود 110 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 17
--- تماس گرفته شود 110 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 18
--- تماس گرفته شود 90 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 19
--- تماس گرفته شود 90 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 20
--- تماس گرفته شود 75 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 21
--- تماس گرفته شود 75 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 22
--- تماس گرفته شود 63 عدد PN10 فلنج جوشی پلیران --- 23
--- تماس گرفته شود 63 عدد PN6 فلنج جوشی پلیران --- 24
--- تماس گرفته شود 160 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 25
--- تماس گرفته شود 125 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 26
--- تماس گرفته شود 110 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 27
--- تماس گرفته شود 90 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 28
--- تماس گرفته شود 75 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 29
--- تماس گرفته شود 63 عدد PN5 درپوش تستی جوشی پلیران --- 30