جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 40 عدد - بست سقفی پلی ران --- 1
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست سقفی پلی ران --- 2
--- تماس گرفته شود 70 عدد - بست سقفی پلی ران --- 3
--- تماس گرفته شود 100 عدد - بست سقفی پلی ران --- 4
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست سقفی پلی ران --- 5
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست سقفی پلی ران --- 6
--- تماس گرفته شود 50 عدد قابل تنظیم بست سقفی پلی ران --- 7
--- تماس گرفته شود 70 عدد قابل تنظیم بست سقفی پلی ران --- 8
--- تماس گرفته شود 100 عدد قابل تنظیم بست سقفی پلی ران --- 9
--- تماس گرفته شود 125 عدد قابل تنظیم بست سقفی پلی ران --- 10
--- تماس گرفته شود 160 عدد قابل تنظیم بست سقفی پلی ران --- 11
--- تماس گرفته شود 50 عدد - بست دیواری پلی ران --- 12
--- تماس گرفته شود 70 عدد - بست دیواری پلی ران --- 13
--- تماس گرفته شود 100 عدد - بست دیواری پلی ران --- 14
--- تماس گرفته شود 125 عدد - بست دیواری پلی ران --- 15
--- تماس گرفته شود 160 عدد - بست دیواری پلی ران --- 16