جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 39,320,000 12 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 1
--- 26,450,000 10 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 2
--- 18,800,000 8 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 3
--- 15,530,000 6 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 4
--- 12,870,000 5 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 5
--- 10,140,000 4 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 6
--- 8,740,000 3 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 7
--- 7,960,000 2.1/2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 8
--- 7,490,000 2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 9
--- 6,240,000 1.1/2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 10
--- 5,780,000 1.1/4 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما CL150 بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 11
--- 34,170,000 12 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 12
--- 23,010,000 10 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 13
--- 16,310,000 8 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 14
--- 13,500,000 6 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 15
--- 11,240,000 5 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 16
--- 8,740,000 4 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 17
--- 7,650,000 3 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 18
--- 6,870,000 2.1/2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 19
--- 6,560,000 2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 20
--- 5,460,000 1.1/2 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 21
--- 5,000,000 1.1/4 عدد PN-16-UP to 90c مخصوص سیستم فشار و دما بالا لرزه گیر مهاردار (مارک آبی و قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 22
--- 32,530,000 12 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 23
--- 21,530,000 10 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 24
--- 15,290,000 8 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 25
--- 12,480,000 6 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 26
--- 10,460,000 5 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 27
--- 7,960,000 4 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 28
--- 7,020,000 3 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 29
--- 6,240,000 2.1/2 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا CL150 لرزه گیر مهاردار (ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 30