جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 4,530,000 1.1/4 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 1
--- 4,680,000 1.1/2 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 2
--- 5,620,000 2 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 3
--- 6,090,000 2.1/2 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 4
--- 6,560,000 3 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 5
--- 7,650,000 4 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 6
--- 9,750,000 5 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 7
--- 11,700,000 6 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 8
--- 14,200,000 8 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 9
--- 19,970,000 10 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 10
--- 29,720,000 12 عدد PN-10-UP to 90c مخصوص سیستم حرارتی لرزه گیر مهاردار (مارک قرمز) ارتعاشات صنعتی ایران --- 11
--- 9,210,000 8 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 12
--- 13,260,000 10 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 13
--- 20,130,000 12 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 14
--- 3,440,000 1.1/4 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 15
--- 3,590,000 1.1/2 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 16
--- 3,750,000 2 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 17
--- 3,900,000 2.1/2 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 18
--- 4,530,000 3 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 19
--- 4,840,000 4 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 20
--- 5,460,000 5 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 21
--- 7,650,000 6 عدد PN-10-UP to 60c مخصوص تهویه مطبوع لرزه گیر مهاردار (مارک زرد) ارتعاشات صنعتی ایران --- 22
--- 4,060,000 1.1/4 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 23
--- 4,370,000 1.1/2 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 24
--- 5,150,000 2 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 25
--- 5,460,000 2.1/2 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 26
--- 6,090,000 3 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 27
--- 7,020,000 4 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 28
--- 9,130,000 5 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 29
--- 10,850,000 6 عدد PN-16-UP to 60c مخصوص سیستم فشار بالا لرزه گیر مهاردار (مارک ابی) ارتعاشات صنعتی ایران --- 30