جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 41,760,000 10 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 1
--- 32,440,000 8 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 2
--- 19,320,000 6 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 3
--- 17,540,000 5 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 4
--- 12,420,000 4 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 5
--- 9,560,000 3 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 6
--- 7,870,000 2.1/2 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 7
--- 5,850,000 2 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 8
--- 5,580,000 1.1/2 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 9
--- 5,190,000 1.1/4 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 10
--- 4,890,000 1 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 11
--- 4,590,000 3/4 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 12
--- 4,410,000 1/2 عدد مهاردار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 13
--- 34,580,000 10 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 14
--- 28,010,000 8 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 15
--- 16,290,000 6 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 16
--- 14,920,000 5 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 17
--- 9,910,000 4 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 18
--- 8,090,000 3 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 19
--- 6,730,000 2.1/2 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 20
--- 4,980,000 2 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 21
--- 4,590,000 1.1/2 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 22
--- 4,020,000 1.1/4 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 23
--- 3,510,000 1 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 24
--- 3,510,000 3/4 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 25
--- 3,510,000 1/2 عدد بدون مهار CL150 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار ارتعاشات صنعتی ایران --- 26
--- 31,750,000 10 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 27
--- 22,430,000 8 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 28
--- 16,890,000 6 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 29
--- 14,110,000 5 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 30