جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- 6,060,000 2.1/2 عدد مهاردار راتصال آکاردئونی دوجداره جوشی تمام استیل ارتعاشات صنعتی ایران --- 1
--- 2,730,000 1/2 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 2
--- 2,730,000 3/4 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 3
--- 2,730,000 1 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 4
--- 2,730,000 1.1/4 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 5
--- 2,730,000 1.1/2 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 6
--- 2,940,000 2 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 7
--- 3,510,000 2.1/2 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 8
--- 4,200,000 3 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 9
--- 4,980,000 4 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 10
--- 9,360,000 5 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 11
--- 10,920,000 6 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 12
--- 12,480,000 8 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 13
--- 16,770,000 10 عدد بدون مهار اتصال آکاردئونی یکجداره جوشی ارتعاشات صنعتی ایران --- 14
--- 4,410,000 1/2 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 15
--- 4,680,000 3/4 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 16
--- 4,890,000 1 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 17
--- 5,070,000 1.1/4 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 18
--- 5,370,000 1.1/2 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 19
--- 5,970,000 2 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 20
--- 7,280,000 2.1/2 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 21
--- 8,320,000 3 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 22
--- 10,720,000 4 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 23
--- 14,110,000 5 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 24
--- 16,890,000 6 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 25
--- 21,970,000 8 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 26
--- 30,740,000 10 عدد مهاردار PN10 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 27
--- 4,410,000 1/2 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 28
--- 4,680,000 3/4 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 29
--- 4,890,000 1 عدد مهاردار PN16 اتصال آکاردئونی دوجداره فلنجدار مهاردار ارتعاشات صنعتی ایران --- 30