جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 63*50 عدد - رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) --- 1
--- تماس گرفته شود 50*40 عدد - رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) --- 2
--- تماس گرفته شود 40*32 عدد - رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) --- 3
--- تماس گرفته شود 25*20 عدد - رنده لوله های پنج لایه(فویلدار) --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد - 42mقیپی لوله بر --- 5
--- تماس گرفته شود - شاخه 6 متری - متر (3 متری) --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm125 --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm110 --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm90 --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm75 --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm63 --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm50 --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm40 --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm32 --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm25 --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد - قالب دستگاه المنت Mm20 --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد - دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد - دسته اتو --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد - دستگاه جوش 63-125 --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد - ترموستات دستگاه جوش --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد - صفحه المنت --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد - دستگاه جوش 20-50 --- 22
--- تماس گرفته شود - عدد - جعبه ابزار --- 23
--- تماس گرفته شود MM 110 عدد - آداپتور فلنج تک لایه آذین --- 24
--- تماس گرفته شود MM 110 عدد - فلنج تک لایه آذین --- 25
--- تماس گرفته شود MM 90 عدد - آداپتور فلنج تک لایه آذین --- 26
--- تماس گرفته شود MM 90 عدد - فلنج تک لایه آذین --- 27
--- تماس گرفته شود MM 75 عدد - آداپتور فلنج تک لایه آذین --- 28
--- تماس گرفته شود MM 75 عدد - فلنج تک لایه آذین --- 29
--- تماس گرفته شود MM 63 عدد - آداپتور فلنج تک لایه آذین --- 30