جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 32 عدد - مهره ماسوره دوطرف جوش سفید تک لایه آذین --- 1
--- تماس گرفته شود 20 عدد - مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین --- 2
--- تماس گرفته شود 25 عدد - مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین --- 3
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین --- 4
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین --- 5
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد - مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین --- 6
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد - مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین --- 7
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین --- 8
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد - مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین --- 9
--- تماس گرفته شود 32*1 عدد - مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین --- 10
--- تماس گرفته شود 40*1.1/4 عدد - مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین --- 11
--- تماس گرفته شود 20*1/2 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 12
--- تماس گرفته شود 20*3/4 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 13
--- تماس گرفته شود 25*1/2 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 14
--- تماس گرفته شود 25*3/4 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 15
--- تماس گرفته شود 32*1 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 16
--- تماس گرفته شود 40*1.1/4 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 17
--- تماس گرفته شود 50*1.1/2 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 18
--- تماس گرفته شود 63*2 عدد - مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین --- 19
--- تماس گرفته شود - شاخه 6 متری - متر (3 متری) --- 20
--- تماس گرفته شود 20 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 21
--- تماس گرفته شود 25 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 22
--- تماس گرفته شود 32 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 23
--- تماس گرفته شود 40 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 24
--- تماس گرفته شود 50 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 25
--- تماس گرفته شود 63 متر - لوله فلوید دار تک لایه اذین --- 26
--- تماس گرفته شود 20 عدد - لوله خمدار تک لایه آذین --- 27
--- تماس گرفته شود 25 عدد - لوله خمدار تک لایه آذین --- 28
--- تماس گرفته شود 32 عدد - لوله خمدار تک لایه آذین --- 29
--- تماس گرفته شود 20 متر PN 20 لوله تک لایه آذین --- 30