جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 2 عدد - شیر گازی سارا --- 1
--- تماس گرفته شود 1/2 عدد - شیر گازی سارا --- 2
--- تماس گرفته شود 3/4 عدد - شیر گازی سارا --- 3
--- تماس گرفته شود 1 عدد - شیر گازی سارا --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/4 عدد - شیر گازی سارا --- 5
--- تماس گرفته شود 1.1/2 عدد - شیر گازی سارا --- 6
--- تماس گرفته شود - کارتن ارتفاع ۴۰ سانتیمتر شیر ظرفشویی شاوری آرمال قهرمان --- 7