جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود M1/2*H1/2 عدد 20cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 1
--- تماس گرفته شود M1/2*H1/2 عدد 30cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 2
--- تماس گرفته شود M1/2*H1/2 عدد 40cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 3
--- تماس گرفته شود M1/2*H1/2 عدد 50cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 4
--- تماس گرفته شود M1/2*H1/2 عدد 60cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 5
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 20cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 6
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 30cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 7
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 40cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 8
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 50cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 9
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 60cm OD:22.5mm&ID:16.3mm دبی 12.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان --- 10
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 30cm OD:27mm&ID:20mm دبی 16 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 11
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 40cm OD:27mm&ID:20mm دبی 16 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 12
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 50cm OD:27mm&ID:20mm دبی 16 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 13
--- تماس گرفته شود M3/4*H3/4 عدد 60cm OD:27mm&ID:20mm دبی 16 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 14
--- تماس گرفته شود M1*H1 عدد 30cm OD:34mm&ID:24.3mm دبی 17.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 15
--- تماس گرفته شود M1*H1 عدد 40cm OD:34mm&ID:24.3mm دبی 17.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 16
--- تماس گرفته شود M1*H1 عدد 50cm OD:34mm&ID:24.3mm دبی 17.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 17
--- تماس گرفته شود M1*H1 عدد 60cm OD:34mm&ID:24.3mm دبی 17.5 شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان --- 18
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 20cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 19
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 30cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 20
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 40cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 21
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 50cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 22
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 60cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 23
--- تماس گرفته شود H1/2*H3/4 عدد 40cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 24
--- تماس گرفته شود H3/4*H3/4 عدد 20cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 25
--- تماس گرفته شود H3/4*H3/4 عدد 30cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 26
--- تماس گرفته شود H3/4*H3/4 عدد 40cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 27
--- تماس گرفته شود H3/4*H3/4 عدد 50cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 28
--- تماس گرفته شود H3/4*H3/4 عدد 60cm OD:19.5mm&ID:14mm شیلنگ فن کوئل یکسر مهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان --- 29
--- تماس گرفته شود H1/2*H1/2 عدد 13.5cm OD:12.5mm&ID:8.5mm شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان --- 30