جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت با علم گردان ۳۶۰ - ارتفاع آبریز ۳۴٫۹ سانتیمتر شیر ظرفشویی مریت KWC --- 1
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز شلنگدار متحرک - ارتفاع آبریز ۲۵٫۷ سانتیمتر شیر ظرفشویی شلنگدار سین KWC --- 2
--- تماس گرفته شود - - تغذیه الکتریکی آداپتور - نوع آبریز شلنگدار با چراغ- ارتفاع آبریز ۲۷٫۲ سانتیمتر شیر ظرفشویی شلنگدار زو KWC --- 3
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز شلنگدار متحرک - ارتفاع آبریز ۲۳٫۶ سانتیمتر شیر ظرفشویی شلنگدار ریتا KWC --- 4
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت-ارتفاع آبریز بسته به محل نصب شیر ظرفشویی دیواری اروسKWC --- 5
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت با علم گردان ۳۶۰ - ارتفاع آبریز ۲۳٫۷ سانتیمتر شیر ظرفشویی دومو KWC --- 6
--- تماس گرفته شود - - تغذیه الکتریکی آداپتور - نوع آبریز شلنگدار با چراغ - ارتفاع آبریز ۲۵٫۹ سانتیمتر شیر ظرفشویی ایو KWC --- 7
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت با علم گردان ۳۶۰-ارتفاع آبریز ۲۳٫۵ سانتیمتر شیر ظرفشویی اکسمارت KWC --- 8
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت با علم گردان ۳۶۰- ارتفاع آبریز ۲۳٫۷ سانتیمتر شیر ظرفشویی اروس KWC --- 9
--- تماس گرفته شود - - نوع آبریز ثابت با علم گردان ۳۶۰- ارتفاع آبریز ۲۳٫۶ سانتیمتر شیر ظرفشویی آوا KWC --- 10