جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ یونیکا --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد طول 40 الی 60 شلنگ فن کوئیل --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد طول 40 الی 50 شلنگ فلکسی فن کوئل روکش دار --- 3
--- تماس گرفته شود - عدد طول 40 الی 50 شلنگ فلکسی پکیج روکش دار --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 13 شلنگ رابط F38 x M38 --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 13 شلنگ رابط F12 x M12 --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ دوش وکیوم --- 7
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ دوش کششی طرح گروهه --- 8
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ دوش کششی --- 9
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 70 شلنگ دو سر مهره --- 10
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت کششی طرح گروهه --- 11
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت کششی براق وکیوم --- 12
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت کششی براق --- 13
--- تماس گرفته شود - عدد - شلنگ توالت کششی --- 14
--- تماس گرفته شود - عدد طول 45 الی 60 شلنگ تکپایه2 M8 --- 15
--- تماس گرفته شود - عدد طول 45 الی 60 شلنگ تکپایه1 M10 --- 16
--- تماس گرفته شود - عدد طول 45 الی 60 شلنگ تکپایه M8 --- 17
--- تماس گرفته شود - عدد طول 45 الی 60 شلنگ تکپایه M10 --- 18
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 40 شلنگ پکیج2 --- 19
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 60 شلنگ پکیج1 --- 20
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 50 شلنگ پکیج --- 21
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 60 شلنگ آبگرمکن --- 22