جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد طول 40 الی 60 شلنگ فن کوئل --- 1
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 13 شلنگ رابط --- 2
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 70 شلنگ دوسر مهره --- 3
--- تماس گرفته شود 3/8 الی 1/2 عدد - شلنگ تکپایه --- 4
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 60 شلنگ پکیج --- 5
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 60 شلنگ آبگرمکن1 --- 6
--- تماس گرفته شود - عدد طول 30 الی 60 شلنگ آبگرمکن --- 7