جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 3/4 * 1/2 عدد - شیر ماشین لباسشویی --- 1
--- تماس گرفته شود 1/2 تا 4 عدد - شیر فلکه کشویی --- 2
--- تماس گرفته شود 1/2 تا 1 عدد - شیر غیر گازی یکسر روپیچ --- 3
--- تماس گرفته شود 1/4 تا 1 عدد - شیر غیر گازی دسته کلیدی --- 4
--- تماس گرفته شود 1/4 تا 4 عدد - شیر غیر گازی --- 5
--- تماس گرفته شود 1/2 تا 3 عدد - شیر صافی دار --- 6
--- تماس گرفته شود 1/2 تا 1 عدد - شیر شلنگی تک ضرب آبی --- 7