جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود - عدد - فلنج 200پیچ 8 --- 1
--- تماس گرفته شود - شاخه - سیفون 90 --- 2
--- تماس گرفته شود - شاخه - سیفون 75 --- 3
--- تماس گرفته شود - شاخه - سیفون 63 --- 4
--- تماس گرفته شود - شاخه - سیفون 110-125 --- 5
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه دریچه بازدید 110 --- 6
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه تبدیل 110-90-45 --- 7
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه تبدیل 110-63-45 --- 8
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه تبدیل --- 9
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه 50-90 --- 10
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه 160-45 --- 11
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه 160-110-45 --- 12
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه 110-90 --- 13
--- تماس گرفته شود - شاخه - سه راه 110-45 --- 14
--- تماس گرفته شود - شاخه - سوکت 75 --- 15
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 90-90 --- 16
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 90-45 --- 17
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 75-45 --- 18
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 63-45 --- 19
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 200-45 --- 20
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 125-90 --- 21
--- تماس گرفته شود - شاخه - زانو 110-45 --- 22
--- تماس گرفته شود - شاخه - درپوش 90 --- 23
--- تماس گرفته شود - شاخه - درپوش 125 --- 24
--- تماس گرفته شود - شاخه - درپوش 110 --- 25
--- تماس گرفته شود - شاخه - چهارراه 110 --- 26
--- تماس گرفته شود - شاخه 110-63 تبدیل --- 27
--- تماس گرفته شود - شاخه 125-90 تبدیل --- 28
--- تماس گرفته شود - شاخه 160-125 تبدیل --- 29
--- تماس گرفته شود - شاخه 200-160 تبدیل --- 30