جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود "1/2 شاخه 6 متر Thickness:2mm Weight:6Kg tolerance:±5% لوله گالوانیزه سبک سپنتا --- 1
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness 2mm Weight 6KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 2
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness 2mm Weight 8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 3
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness 2.5mm Weight 12.2KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness 2.5mm Weight 15KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 5
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness 2.5mm Weight 18KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 6
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness 2.8mm Weight 24.8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 7
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 32KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 8
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 39KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 9
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness 2mm Weight 50KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک ساوه --- 10