جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه 6 متری Thickness 2.5mm Weight 7.8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه 6 متری Thickness 2.5mm Weight 9.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 14.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 18.5KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 20KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه 6 متری Thickness 3mm Weight 26.6KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه 6 متری Thickness 4mm Weight 44KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه 6 متری Thickness 4mm Weight 52.2KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه 6 متری Thickness 4mm Weight 67.2KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 9
--- تماس گرفته شود 5 شاخه 6 متری Thickness 4.85mm Weight 100KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 10
--- تماس گرفته شود 6 شاخه 6 متری Thickness 4.85mm Weight 120KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سنگین ساوه --- 11