جمع با تخفیف جمع تعداد بازه تخفیف قیمت سایز واحد شرح نام کالا تصویر ردیف
--- تماس گرفته شود 1/2 شاخه Thickness 2mm Weight 6KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 1
--- تماس گرفته شود 3/4 شاخه Thickness 2mm Weight 8KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 2
--- تماس گرفته شود 1 شاخه Thickness 2.5mm Weight 12KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 3
--- تماس گرفته شود 1.1/4 شاخه Thickness 2.5mm Weight 15KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 4
--- تماس گرفته شود 1.1/2 شاخه Thickness 2.5mm Weight 18KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 5
--- تماس گرفته شود 2 شاخه Thickness 2.5mm Weight 22KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 6
--- تماس گرفته شود 2.1/2 شاخه Thickness 3mm Weight 32KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 7
--- تماس گرفته شود 3 شاخه Thickness 3mm Weight 40KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 8
--- تماس گرفته شود 4 شاخه Thickness 3mm Weight 50KG Tolerance:5% لوله گالوانیزه سبک درپاد --- 9